NYHETSBREV
Kulturupplevelser

Fånöö Bokskog är Sveriges nordligaste. Ursprungligen planterades bokskogen i två omgångar i slutet av 1800-talet av Fånöös ägare Hugo Tamm. Plantorna togs från Maltesholm i Skåne. Bokskogen är på ca 5 ha och självföryngrar sig vilket gör att den betecknas som skog och inte bara en samling parkträd. Under sommaren kan man ibland ha turen att få se den sällsynta fågeln Sommargylling.

Parken
Parken som omger Fånöö slott har mycket gamla anor. Fortfarande kan man skönja den ursprungliga renässansparken. På 1600 talet anlades en barock park med en huvudaxel utgående från dåtidens huvudbyggnad (där det idag står en lekstuga). Parallellt med denna anlades ekallén som leder ner till en djurgård. I djurgården fanns upphuggna skjutgator för att underlätta jakt. Vertikalt från huvudaxeln i parken går två axlar av vilka en leder ut till den pir som ses mot Ekolsundsviken. På 1700-talet tillkom en engelsk park mot Notholms udde och på slutet av 1800-talet anlades den nuvarande engelska parken med dess promenadvägar. En trevlig promenad kan göras på den parkslinga som går runt den gamla ön Fånöö.


Byggnader
På 1200 talet bodde man på den norra höjden kallad Sirisborg. Här finns rester av en befäst bosättning från tiden då Fånöö var en ö. Axel Oxenstierna föddes den 16 juni 1583, i en mindre byggnad från 1500 talet, som var placerad där minnesstenen över honom är rest. Oxenstierna lät bygga en ny herrgårdsanläggning i mitten av 1600-talet bestående av huvudbyggnad och två flyglar. Endast en flygel finns kvar idag. Nuvarande huvudbyggnad byggdes 1873-76 av Hugo Tamm med J A Westerberg som arkitekt.  

Trädgårdsmästarbostaden uppfördes 1862 efter ritningar av Johan Fredrik Åbom. De flesta ekonomibyggnader är ritade av Wilhelm Steinholtz under tiden 1880-1895.Samtliga byggnader används som privatbostäder idag.Ekalléen, som planterades under mitten av 1600-talet har mycket höga naturvärden.  

Sedan 2006 är Fånöö ett riksintresse för naturvård och ingår i EU satsningen Natura 2000. Ett flertal rödlistade arter finns i området. Bland annat 13 rödlistade svampar, 12 rödlistade lavar och 10 rödlistade insekter bara i ekallén. På strandängarna finns den unika smultronklövern som är en rest sedan tiden då mälaren var en del av saltvattenhavet.Antalet ekar är ca 120 stycken. 

Ekalléen - Natura 2000
Ekallén är 800 meter lång och har aldrig haft någon egentlig funktion förutom att ha varit en del av parkanläggningen. Ekarna är planterade med 15 meter mellanrum och 15 meter brett.  Under de första generationerna såg allén förmodligen gles ut, men har  de senaste 100 åren varit så praktfull som var avsikten från början.

Ägarlängd
Fånöö har gamla anor. Den först kända ägaren är Karl Tjälvasson som år 1274 bytte mark i Sko mot mark i Fånös grannskap. Hans son Johan Karlsson Blå deltog i det sista Folkungaupproret mot Magnus Ladulås och blev halshuggen 1280 i Stockholm. Genom hans testamente har vi den första kända uppgiften om Storkyrkan i Stockholm. Fånöö har sedan denna tid ärvts genom släkterna Trolle, Oxenstierna, Wrede, Sparre, Rålamb fram tills gården såldes för första gången 1839 till P A Tamm från Österby bruk. Hans sonson Hugo Tamm blev ägare 1856 blott 16 år gammal. Han genomförde stora förändringar och uppförde flera av de byggnader som finns på gården idag.